Ankara Sony vaio vgp blpl 2 serisi batarya

Sony vaio vgp blpl 2 batarya

Ankara sony Batarya, Ankara Sony vaio Batarya, Sony Laptop Batarya, Sony notebook Batarya

Ürün Açaklaması VGP-BPL2, VGP-BPL2A, VGP-BPL2C, VGP-BPS2, VGP-BPS2A, VGP-BPS2B, VGP-BPS2C
Batarya Pili : Li ion
Voltaj : 11.10V
kapasite : 4800mAh
Renk : Siyath
Dimension : 206.50 x 67.30 x 19.80 mm


Sony VAIO PCG-6C1N, Sony VAIO VGC-LB50
Sony VAIO VGC-LB50B, Sony VAIO VGC-LB90S
Sony VGN-AR170GU1, Sony VAIO VGN-TXN25FN
Sony VAIO VGN-AR11 Series, Sony VAIO VGN-AR21
Sony VAIO VGN-FE21 Series, Sony VAIO VGN-FE28
Sony VAIO VGN-FE31 Series, Sony VAIO VGN-FS515
Sony VAIO VGN-S240 Series, Sony VAIO VGN-S260
Sony VAIO VGN-S270 Series, Sony VAIO VGN-S380
Sony VAIO VGN-AR Serisi
VAIO VGN-AR130G, VAIO VGN-AR150G
VAIO VGN-AR170, VAIO VGN-AR170PU2
VAIO VGN-AR18CP, VAIO VGN-AR18GP
VAIO VGN-AR18TP, VAIO VGN-AR190G
VAIO VGN-AR230G, VAIO VGN-AR250G
VAIO VGN-AR270, VAIO VGN-AR290FG
VAIO VGN-AR290G, VAIO VGN-AR390FG
VAIO VGN-AR50B, VAIO VGN-AR51DB
VAIO VGN-AR70B, VAIO VGN-AR71DB
VAIO VGN-AR80PS, VAIO VGN-AR80S
VAIO VGN-AR81PS, VAIO VGN-AR81S
VAIO VGN-AR90PS, VAIO VGN-AR90S
VAIO VGN-AR91PS, VAIO VGN-AR91S
Sony VAIO VGN-C Serisi
VAIO VGN-C11C, VAIO VGN-C11C/B
VAIO VGN-C11C/G, VAIO VGN-C11C/H
VAIO VGN-C11C/P, VAIO VGN-C11C/W
VAIO VGN-C12C, VAIO VGN-C12C/B
VAIO VGN-C12C/W, VAIO VGN-C140G/B
VAIO VGN-C140QG/B, VAIO VGN-C150P/B
VAIO VGN-C15TP/B, VAIO VGN-C190CP/G
VAIO VGN-C190CP/H, VAIO VGN-C190CP/P
VAIO VGN-C190P/H, VAIO VGN-C1S/H
VAIO VGN-C1S/P, VAIO VGN-C1S/W
VAIO VGN-C1Z/B
Sony VAIO VGN-FE Serisi
VAIO VGN-FE11H, VAIO VGN-FE11H.CEK
VAIO VGN-FE11M.G4, VAIO VGN-FE11S
VAIO VGN-FE11S.CEK, VAIO VGN-FE11S.G4
VAIO VGN-FE15C, VAIO VGN-FE18C
VAIO VGN-FE18GP, VAIO VGN-FE20
VAIO VGN-FE21/W, VAIO VGN-FE25CP
VAIO VGN-FE25GP, VAIO VGN-FE25TP
VAIO VGN-FE28CP, VAIO VGN-FE28GP
VAIO VGN-FE30B, VAIO VGN-FE31B/W
VAIO VGN-FE35C, VAIO VGN-FE50B
VAIO VGN-FE51B/H, VAIO VGN-FE550G
VAIO VGN-FE570G, VAIO VGN-FE590
VAIO VGN-FE590GC, VAIO VGN-FE590P03
VAIO VGN-FE590PA, VAIO VGN-FE590PB
VAIO VGN-FE630, VAIO VGN-FE630Q
VAIO VGN-FE650G, VAIO VGN-FE660G
VAIO VGN-FE670G, VAIO VGN-FE680G
VAIO VGN-FE690, VAIO VGN-FE690GB
VAIO VGN-FE690PB, VAIO VGN-FE770G
VAIO VGN-FE790, VAIO VGN-FE790GN
VAIO VGN-FE790PL, VAIO VGN-FE90PS
VAIO VGN-FE90S, VAIO VGN-FE91PS
VAIO VGN-FE91S
Sony VAIO VGN-FJ Serisi
VAIO VGN-FJ10B, VAIO VGN-FJ11/W
VAIO VGN-FJ11B/W, VAIO VGN-FJ12/W
VAIO VGN-FJ12B/W, VAIO VGN-FJ170/B
VAIO VGN-FJ170P/B, VAIO VGN-FJ180P/G
VAIO VGN-FJ180P/L, VAIO VGN-FJ180P/R
VAIO VGN-FJ180P/W, VAIO VGN-FJ21B/G
VAIO VGN-FJ21B/L, VAIO VGN-FJ21B/R
VAIO VGN-FJ22B/G, VAIO VGN-FJ22B/L
VAIO VGN-FJ22B/R, VAIO VGN-FJ270P/B
VAIO VGN-FJ270P/BK1, VAIO VGN-FJ290
VAIO VGN-FJ290L1B, VAIO VGN-FJ290L1G
VAIO VGN-FJ290L1L, VAIO VGN-FJ290L1R
VAIO VGN-FJ290L1W, VAIO VGN-FJ290P1/G
VAIO VGN-FJ290P1/GK1, VAIO VGN-FJ290P1/L
VAIO VGN-FJ290P1/LK1, VAIO VGN-FJ290P1/R
VAIO VGN-FJ290P1/RK1, VAIO VGN-FJ290P1/V
VAIO VGN-FJ290P1/W, VAIO VGN-FJ290P1/WK1
VAIO VGN-FJ370B, VAIO VGN-FJ3M/W
VAIO VGN-FJ3S/W, VAIO VGN-FJ56C
VAIO VGN-FJ56GP, VAIO VGN-FJ57C
VAIO VGN-FJ57GP, VAIO VGN-FJ58C
VAIO VGN-FJ58GP, VAIO VGN-FJ66C
VAIO VGN-FJ66GP/W, VAIO VGN-FJ67C
VAIO VGN-FJ67GP/W, VAIO VGN-FJ68C
VAIO VGN-FJ68GP/W, VAIO VGN-FJ76GP/W
VAIO VGN-FJ77C, VAIO VGN-FJ78C
VAIO VGN-FJ78GP/B, VAIO VGN-FJ79TP/V
VAIO VGN-FJ79TP/W, VAIO VGN-FJ90PS
VAIO VGN-FJ90S, VAIO VGN-FJ91PS
VAIO VGN-FJ91S, VAIO VGN-FJ92PS
VAIO VGN-FJ92S
Sony VAIO VGN-FS Serisi
VAIO VGN-FS115B, VAIO VGN-FS115M
VAIO VGN-FS115S, VAIO VGN-FS115Z
VAIO VGN-FS15C, VAIO VGN-FS15GP
VAIO VGN-FS15SP, VAIO VGN-FS15TP
VAIO VGN-FS18CP, VAIO VGN-FS18GP
VAIO VGN-FS18SP, VAIO VGN-FS18TP
VAIO VGN-FS195VP, VAIO VGN-FS20
VAIO VGN-FS21, VAIO VGN-FS215B
VAIO VGN-FS215E, VAIO VGN-FS215M
VAIO VGN-FS215S, VAIO VGN-FS215Z
VAIO VGN-FS21B, VAIO VGN-FS22B
VAIO VGN-FS22VB, VAIO VGN-FS23B
VAIO VGN-FS25C, VAIO VGN-FS25GP
VAIO VGN-FS25SP, VAIO VGN-FS285B
VAIO VGN-FS285E, VAIO VGN-FS285H
VAIO VGN-FS285M, VAIO VGN-FS28C
VAIO VGN-FS28GP, VAIO VGN-FS28SP
VAIO VGN-FS30B, VAIO VGN-FS315B
VAIO VGN-FS315E, VAIO VGN-FS315H
VAIO VGN-FS315M, VAIO VGN-FS315S
VAIO VGN-FS315Z, VAIO VGN-FS31B
VAIO VGN-FS32B, VAIO VGN-FS33B
VAIO VGN-FS35GP, VAIO VGN-FS35TP
VAIO VGN-FS38C, VAIO VGN-FS38GP
VAIO VGN-FS3B, VAIO VGN-FS415E
VAIO VGN-FS415M, VAIO VGN-FS415S
VAIO VGN-FS48C, VAIO VGN-FS48GP
VAIO VGN-FS500, VAIO VGN-FS500P12
VAIO VGN-FS50B, VAIO VGN-FS51B
VAIO VGN-FS520B, VAIO VGN-FS52B
VAIO VGN-FS530B, VAIO VGN-FS53B
VAIO VGN-FS540P, VAIO VGN-FS550
VAIO VGN-FS570, VAIO VGN-FS625B/W
VAIO VGN-FS630/W, VAIO VGN-FS635B/W
VAIO VGN-FS640/W, VAIO VGN-FS640QW
VAIO VGN-FS645P/H, VAIO VGN-FS660/W
VAIO VGN-FS675P/H, VAIO VGN-FS680/W
VAIO VGN-FS690, VAIO VGN-FS70B
VAIO VGN-FS71B, VAIO VGN-FS730/W
VAIO VGN-FS740/W, VAIO VGN-FS742/W
VAIO VGN-FS745P/H, VAIO VGN-FS750P/W
VAIO VGN-FS775P/H, VAIO VGN-FS780/W
VAIO VGN-FS790, VAIO VGN-FS7901
VAIO VGN-FS7902, VAIO VGN-FS840/W
VAIO VGN-FS875P/H, VAIO VGN-FS8900
VAIO VGN-FS8900M, VAIO VGN-FS8900P3
VAIO VGN-FS8900P4, VAIO VGN-FS8900P5
VAIO VGN-FS8900V, VAIO VGN-FS90PS
VAIO VGN-FS90S, VAIO VGN-FS91PS
VAIO VGN-FS91PSY, VAIO VGN-FS91S
VAIO VGN-FS92PS, VAIO VGN-FS92PS1
VAIO VGN-FS92PS2, VAIO VGN-FS92PS6
VAIO VGN-FS92S, VAIO VGN-FS980
VAIO VGN-FS990
Sony VAIO VGN-FT Serisi
VAIO VGN-FT31B, VAIO VGN-FT32B
VAIO VGN-FT50B, VAIO VGN-FT51B
VAIO VGN-FT52B, VVAIO VGN-FT52DB
VAIO VGN-FT90PS, VAIO VGN-FT90S
VAIO VGN-FT91PS, VAIO VGN-FT91S
VAIO VGN-FT92PS, VAIO VGN-FT92S
Sony VAIO VGN-N Serisi
VAIO VGN-N11H/W, VAIO VGN-N11M/W
VAIO VGN-N11S/W, VAIO VGN-N130G/W
VAIO VGN-N130P/B, VAIO VGN-N150G/W
VAIO VGN-N150P/B, VAIO VGN-N170G/T
VAIO VGN-N170G/W, VAIO VGN-N17C
VAIO VGN-N17C/B, VAIO VGN-N17C/W
VAIO VGN-N19EP/B, VAIO VGN-N19VP/B
Sony VAIO VGN-S Serisi
VAIO VGN-S150, VGN-S150F
VAIO VGN-S150P, VGN-S16GP
VAIO VGN-S16SP, VGN-S170/P
VAIO VGN-S170F, VGN-S18GP
VAIO VGN-S18SP, VGN-S1HP
VAIO VGN-S1XP, VGN-S25GP
VAIO VGN-S260P, VGN-S26GP
VAIO VGN-S260-Refurbished
VAIO VGN-S26SP, VGN-S270P
VAIO VGN-S28GP, VGN-S28SP
VAIO VGN-S350F, VGN-S360
VAIO VGN-S360P, VGN-S36C/B
VAIO VGN-S36C/S, VGN-S36GP
VAIO VGN-S36GP/S, VGN-S36SP
VAIO VGN-S36TP, VGN-S370F
VAIO VGN-S380B, VGN-S380P
VAIO VGN-S38CP, VGN-S38CP/B
VAIO VGN-S38GP, VGN-S38GP/B
VAIO VGN-S38SP, VGN-S38TP
VAIO VGN-S3HP, VGN-S3XP
VAIO VGN-S430P/S, VGN-S45SP
VAIO VGN-S460/B, VGN-S460/B-Refurbished
VAIO VGN-S460P/B, VGN-S46GP
VAIO VGN-S46GP/B, VGN-S46GP/S
VAIO VGN-S470P/S, VGN-S47SP
VAIO VGN-S480, VAIO-S480P
VAIO VGN-S48CP/B, VGN-S48GP
VAIO VGN-S48GP/B, VGN-S49CP/B
VAIO VGN-S4HP, VGN-S4M/S
VAIO VGN-S4VP/B, VGN-S4XP
VAIO VGN-S50B, VGN-S51B
VAIO VGN-S52B/S, VGN-S53B/S
VAIO VGN-S54B/S, VGN-S550P/S
VAIO VGN-S55B/S, VGN-S55C/S
VAIO VGN-S55CP/S, VGN-S560P/B
VAIO VGN-S56C/B, VGN-S56C/S
VAIO VGN-S56CP/B, VGN-S56CP/S
VAIO VGN-S56GP/S, VGN-S570P/S
VAIO VGN-S580, VGN-S58CP/B
VAIO VGN-S58GP/B, VGN-S59CP/B
VAIO VGN-S5HP/B.G4, VGN-S5M/S.G4
VAIO VGN-S5VP/B.G4, VGN-S5XP/B.G4
VAIO VGN-S62PS/S, VGN-S62PSY1
VAIO VGN-S62PSY2, VGN-S62PSY3
VAIO VGN-S62PSY4, VGN-S62S/S
VAIO VGN-S67TP, VGN-S67TP/S
VAIO VGN-S70B, VGN-S71PB
VAIO VGN-S72PB/B, VGN-S73PB/B
VAIO VGN-S90PS, VGN-S90PSY1
VAIO VGN-S90PSY2, VGN-S90PSY3
VAIO VGN-S90PSY4, VGN-S90PSY5
VAIO VGN-S90PSY6, VGN-S90S
VAIO VGN-S91PS, VGN-S91PSY1
VAIO VGN-S91PSY2, VGN-S91PSY3
VAIO VGN-S91PSY4, VGN-S91PSY5
VAIO VGN-S91PSY6, VGN-S91S
VAIO VGN-S92PS/S, VGN-S92PSY1
VAIO VGN-S92PSY2, VGN-S92S/S
VAIO VGN-S93PS/S, VGN-S93PSY
VAIO VGN-S93S/S, VGN-S94PS
VAIO VGN-S94PS1, VGN-S94PS2
VAIO VGN-S94PS3, VGN-S94S
Sony VAIO VGN-SZ Serisi
VAIO VGN-SZ110/B, VGN-SZ120P/B
VAIO VGN-SZ12C/B, VGN-SZ12CP/B
VAIO VGN-SZ13C/B, VGN-SZ13CP/B
VAIO VGN-SZ13GP/B, VAIO VGN-SZ140
VAIO VGN-SZ140PC, VGN-SZ140PD
VAIO VGN-SZ150P/C, VGN-SZ15GP
VAIO VGN-SZ15GP/B, VGN-SZ160P/C
VAIO VGN-SZ16CP/C, VGN-SZ170P/C
VAIO VGN-SZ17CP/C, VGN-SZ180P/C
VAIO VGN-SZ18CP/X, VGN-SZ18GP
VAIO VGN-SZ18GP/C, VGN-SZ1HP/B
VAIO VGN-SZ1M/B, VGN-SZ1VP/C
VAIO VGN-SZ1XP/C, VGN-SZ220/B
VAIO VGN-SZ22CP, VGN-SZ230P/B
VAIO VGN-SZ23CP, VGN-SZ23GP/B
VAIO VGN-SZ23TP/B, VGN-SZ240
VAIO VGN-SZ25CP, VGN-SZ26CP
VAIO VGN-SZ26TP/C, VGN-SZ270P/C
VAIO VGN-SZ27CP, VGN-SZ280P/C
VAIO VGN-SZ281P/X, VGN-SZ281P/XK1
VAIO VGN-SZ28CP, VGN-SZ28GP/C
VAIO VGN-SZ28TP, VGN-SZ28TP/C
VAIO VGN-SZ2HP/B, VGN-SZ2M/B
VAIO VGN-SZ2VP/X, VGN-SZ2XP/C
VAIO VGN-SZ320P/B, VGN-SZ32CP
VAIO VGN-SZ330P/B, VGN-SZ340
VAIO VGN-SZ35CP, VGN-SZ360P/C
VAIO VGN-SZ36CP, VGN-SZ370P/C
VAIO VGN-SZ37CP, VGN-SZ381P/X
VAIO VGN-SZ38CP, VGN-SZ390
VAIO VGN-SZ450FN, VGN-SZ51B/B
VAIO VGN-SZ52B/B, VGN-SZ70B/B
VAIO VGN-SZ71B/B, VGN-SZ72B/B
VAIO VGN-SZ80PS, VGN-SZ80PS1A
VAIO VGN-SZ80PS2A, VGN-SZ80PS3A
VAIO VGN-SZ80S, VGN-SZ81PS
VAIO VGN-SZ81S, VGN-SZ82PS
VAIO VGN-SZ82S, VGN-SZ90PS
VAIO VGN-SZ90S, VGN-SZ91PS
VAIO VGN-SZ91S, VGN-SZ92PS
VAIO VGN-SZ92S
Sony VAIO VGN Y Serisi batarya
VAIO VGN-Y18GP, VGN-Y70P
VAIO VGN-Y90PSY1